Algemene Voorwaarden

Ik hantereer de navolgende algemene voorwaarden bij onze opdrachtbevestingen:

 1. De opdrachtgever, hierna te noemen Contractant 1, zorgt voor afsluitbare kleedruimte, geschikt podium, stroomvoorziening bij het podium en vrije gratis parkeerruimte.
 2. De opdrachtnemer, hierna te noemen Contractant 2 zal, behoudens overmacht, op het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen gereed zijn voor optreden.
 3. Contractant 2 zal optreden op aanwijzing van, en in overleg met contractant 1 of de door laatstgenoemde aangewezen programmaleiding.
 4. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen de contractanten onmiddellijk elkaar op de hoogte te stellen.
 5. Het zonder opgaaf van geldige redenen niet nakomen van de overeenkomst heeft een onmiddellijk opeisbare boete van een keer het overeengekomen honorarium tot gevolg, hierop uitgezonderd die gevallen welke volgens de wet wordt aangemerkt als overmacht.
 6. Alle kosten, zowel gerechtskosten als buitenrechtelijke, die voor een der contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.
 7. Contractant 2 heeft recht op een redelijk aantal vrije consumpties gedurende de tijd van zijn aanwezigheid.
 8. Film / Video / en Geluidsopnamen zijn zonder toestemming van contractant 2 niet toegestaan.
 9. Doorhalingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien zij door de contractanten zijn geparafeerd.
 10. Bij openlucht optredens zorgt contractant 1 voor een dusdanig overdekt podium dat boven en achterkant, alsmede beide zijwanden wind - en waterdicht zijn.
 11. In andere gevallen verklaart de ondertekenaar tekeningsbevoegd te zijn voor de organisatie, firma of het bedrijf in wiens naam deze overeenkomst wordt aangegaan.
 12. Tussentijdse premie- en belastingverhogingen zullen worden doorberekend.
 13. Tenzij anders overeengekomen, zal de gage onmiddellijk na het optreden tegen overlegging van een factuur aan contractant 2 worden voldaan.
 14. Contractant 1 verklaart bekend te zijn met de aard van de prestaties van contractant 2.
 15. Schade, aangebracht aan goederen van contractant 2, door bezoekers of gasten van contractant 1, zal worden vergoed door contractant 1.
 16. Bij optredens betreffende een podium-act door contractant 2, is het niet toegestaan om tijden de duur van het programma/optreden, consumpties te serveren, of tafels in of uit te ruimen, daar dit storend werkt en afbreuk doet aan het programma.
 17. Bij optredens betreffende een podium-act door contractant 2, waarbij de opdrachtgever zorg draagt voor een geluidsinstallatie, of in de gevallen waarbij gebruik gemaakt kan worden van de installatie van derden, is de bruikbaarheid en deugdelijkheid hiervan ter beoordeling van contractant 2.
UA-6499753-2